Skriftlig Feedback – University of Copenhagen

ASSIST-ME > Denmark > Teachers > Skriftlig Feedback

Skriftlig FeedbackHer ser du en beskrivelse af, hvordan evalueringsmetoden skriftlig feedback er blevet anvendt til at evaluere udvalgte IBSE-kompetencer i ASSIST-ME-projektet. 

På et specifikt tidspunkt undervejs i undervisningsforløbet afleverer elever et artefakt til deres lærer, som de har produceret undervejs i undervisningen. Dette artefakt er forbundet med den kompetence/sub-kompetence, der er i fokus i undervisningsforløbet (længere nede på siden ses et overblik over vejledende typer af artefakter forbundet til hver af de kompetencer, vi har arbejdet med i ASSIST-ME projektet).
Læreren giver skriftlig feedback til hver elev/hver elevgruppe. Til denne feedback benyttes et specielt designet skema (her og her), som skal hjælpe læreren i forsøget på at diagnosticere elevens behov eller udfordringer forbundet til den kompetence/sub-kompetence der arbejdes med, og ligeledes til at evaluere elevens præstation og niveau. I dette feedbackskema er både læringsmål og dertilhørende læringsprogressioner synlige for eleverne. Eleverne reflekterer herefter over lærerens feedback, skriver deres tanker ned, og producerer et revideret artefakt, hvor de bruger lærerens kommentarer.

Vejledende artefakttyper til de kompetencer vi har arbejdet med i ASSIST-ME

  • Argumentation: artefakterne kunne være elevkonstruerede argumenter, og feedbackkommentarerne kunne referere til i hvilken grad elevernes argumenter indeholder visse strukturelle elementer (fx baseret på Toulmins argumentationsmodel).

  • Undersøgelser i naturfag: artefakterne kunne være eksperimentelle designs foreslået af eleverne til at undersøge et specifikt undersøgelsesspørgsmål (fx identifikation af variabler for at ændre eller fastholde en konstant). Feedbackkommentarerne kunne fokusere på i hvilken grad det foreslåede design sikrer en passende variabelkontrol og hvorvidt designet addresserer undersøgelsesspørgsmålet på en troværdig måde.

  • Modellering: artefaktet kunne være elevkonstruerede modeller for specifikke fysiske fænomener og fokus for feedback kunne være i hvilken grad disse modeller repræsenterer, tolker og beskriver fænomenet.

  • Design i teknologi: artefaktet kunne være et designprodukt/løsning udviklet som resultat af en vellykket designproces som løsning på et specifikt teknologisk problem. Feedbackkommentarerne kunne fokusere på produktet samt detaljer vedr. prototypen og den forudgående proces med indsamling, analyse, fortolkning og repræsentation af data.

  • Problemløsning i matematik: artefaktet kunne være en elevs løsning på en given matematisk problemløsningsopgave. Feedbackkommentarerne kunne her fokusere på den matematiske korrekthed af det givne løsningsforslag.

Eksempler og erfaringer fra ASSIST-ME projektet